Regulamin La symétrie - LA SYMETRIE

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

§ 1

1. LA SYMETRIE Katarzyna Lach-Menet, jest podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności lecniczej.
2. Podmiot leczniczy działa w oparciu o przepisy prawa, w tym w szczególności:
a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;
d) ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
3. Siedziba podmiotu leczniczego znajduje się w Bibicach (32-087), przy ul. Warszawskiej 178.

§ 2

1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
2. Regulamin organizacyjny ustala kierownik podmiotu leczniczego.
3. Zasadniczym celem podmiotu leczniczego jest prowadzenie działań zmierzających do ochrony oraz poprawy stanu zdrowia pacjentów poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe monitorowanie i podnoszenie jakości udzielanych świadczeń, a także propagowanie zdrowego trybu życia oraz przestrzeganie praw pacjenta, w szczególności określonych w ustawie z dnia z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4. Świadczenia zdrowotne są udzielane dzieciom oraz osobom dorosłym, innym osobom uprawnionym do tych świadczeń odpłatnie.
5. Podmiot leczniczy może udzielać świadczeń zdrowotnych cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

§ 3

1. Podmiot leczniczy wykonuje działalność poprzez zakład leczniczy pod nazwą La Symetrie.
2. Podmiot leczniczy prowadzi działalność w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji.
3. Do zadań La Symetrie należy organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji, pomocy psychologicznej, a także świadczenie usług kosmetologicznych.
4. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są w komórce organizacyjnej zakładu leczniczego.
5. Osoby wykonujące zawód medyczny w zakładzie leczniczym La Symetrie odpowiadają pod względem organizacyjnym kierownikowi podmiotu leczniczego.
6. Podmiot leczniczy może w ramach swojej działalności współpracować z innymi podmiotami w celu zapewnienia jak najlepszej jakości świadczonych usług. Podstawą nawiązania takiej współpracy jest umowa wzajemnie określająca prawa i obowiązki stron tej umowy.

§ 4

1. W strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego wyodrębnia się funkcję kierownika podmiotu leczniczego.
3. Kierownik podmiotu leczniczego jego przełożonym wszystkich pracowników i osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne, a ponadto reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie pod względem organizacyjno-finansowym.
4. Kierownik podmiotu leczniczego może wyznaczyć swojego zastępcę. Wyznaczenie zastępcy następuje w drodze pisemnego upoważnienia określającego zakres uprawnień i kompetencji zastępcy kierownika podmiotu leczniczego.
5. Kierownik podmiotu leczniczego rozpatruje skargi/reklamacje pacjentów.

§5

1. W strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego wyodrębnia się dział administracji, który odpowiada za rejestrację pacjentów, fizyczne przyjmowanie skarg i reklamacji, a także za prawidłowe funkcjonowanie podmiotu leczniczego pod względem organizacyjnym.
2. Personel działu administracji podlega bezpośrednio kierownikowi podmiotu leczniczego.

§6

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w obowiązujących przepisach.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z harmonogramem wizyt sporządzonym po zarejestrowaniu wizyty w dziale administracji podmiotu leczniczego albo w terminie uzgodnionym bezpośrednio z osobą udzielającą świadczeń zdrowotnych.
3. Podmiot leczniczy umożliwia rejestrację wizyty osobiście, e-mailowo albo telefonicznie.
4. Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W sytuacji gdy stan zdrowia pacjenta tego wymaga, świadczenia zdrowotne mogą być udzielane w warunkach domowych.

§ 7

1. Podstawą udzielenia świadczenia zdrowotnego jest świadoma i swobodnie wyrażona pisemna zgoda pacjenta.
2. Przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, osoba wykonująca zawód medyczny zobowiązana jest udzielić pacjentowi wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących proponowanej pacjentowi pomocy medycznej.
3. Pacjent ma prawo realizować i korzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4. Pacjent ma prawo złożenia skargi/reklamacji w drodze osobistej, mailowej albo telefonicznie.

§ 8

1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną w sposób określony odrębnymi przepisami oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
3. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
4. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną również innym instytucjom i podmiotom prawa upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.
6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w zakresie i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Podmiot leczniczy przechowuje dokumentację medyczną przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
8. Podmiot leczniczy prowadzi wykaz dotyczący udostępnianej dokumentacji medycznej.

§ 9

1. W podmiocie leczniczym stosowany jest monitoring wizyjny  w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi podmiotu leczniczego.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu jest kierownik podmiotu leczniczego.
3. Monitoringiem rejestrującym obraz objęte są: obszary wejść do podmiotu leczniczego,
korytarz, poczekalnia, stanowisko rejestracji.
4. Wszystkie obszary monitorowane zostały oznaczone piktogramami.
5. Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 3 tygodnie, chyba że
nagranie będzie stanowiło dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa.
6. Po upływie dopuszczalnego okresu przechowywania uzyskane w wyniku monitoringu
nagrania zawierające dane osobowe są nadpisywane przez kolejne obrazy
i nie ma już możliwości ich odtworzenia.
7. Osoby, których wizerunek znajduje się w materiałach pozyskanych z monitoringu mają
prawo żądać: dostępu do tych danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 10

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej, podmiot leczniczy może pobierać opłatę.
2. Maksymalna wysokość opłaty za:
a) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002;
b) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007;
c) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004;
– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
3. Opłata nie jest pobierana w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§ 11

1. Regulamin Organizacyjny podaje się do wiadomości pracowników, osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz pacjentów poprzez jego umieszczenie w miejscach ogólnodostępnych.

§ 12

1. Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia, grafiki itp.) przedstawione  w LA SYMETRIE w obrębie domen: www.lasymetrie.pl oraz social mediów @lasymetrie.pl oraz www.facebook.com/lasymetriekrakow są objęte  prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy  „Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994r. 

2. Kopiowanie , przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora i administratora strony jest zabronione, stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

§ 13

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2021 roku